Bookinton

ÜYELERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“Bookinton”) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. Üyelik Kaydı  

Bookinton üyeliğinizin oluşturulması amacıyla ad, soyad, kullanıcı adı, şifre ve e-posta bilgileriniz ile tercihinize bağlı olarak dolduracağınız ilgi duyduğunuz kitap türlerine ilişkin kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak tam otomatik ve yarı otomatik yollarla Bookinton tarafından işlenmektedir.

II. Üyeliğiniz Kapsamında İşlenen Verileriniz

Üyelik kaydınızın oluşturulmasının ardından üyelik süreciniz kapsamında Bookinton tarafından kontrol edilen ve https://www.bookinton.com/ adresinde bulunan websitesi üzerinde ilgili alanlara yorum yapmanız halinde kullanıcı adı ve yorumlarınızdan oluşan kişisel verileriniz Bookinton tarafından işlenecek ve websitesi üzerinde yerel ve global olarak kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu yolla yurtdışına aktarılacaktır.

Websitesinde yer alan ilgili kısımlara yorum yapmanız halinde, kişisel verilerinizin Bookinton tarafından bu şekilde işlenmesine rıza verdiğiniz varsayılacak olup bu rızayı dilediğiniz zaman hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.  

IV. Bülten İletimi Kapsamında İşlenilen Kişisel Verileriniz

Üyeliğiniz kapsamında sizlerle gelişmeleri paylaşabilmek ve yeni etkinliklerden haberdar olmanızı sağlamak amacıyla oluşturulan bülten iletimini sağlamak üzere e-posta adresinden oluşan kişisel veriniz açık rızanıza dayalı olarak tarafımızca tam otomatik yollarla işlenecektir. Bu şekilde verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz. Bülten gönderimi kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay ve iletişim bilgileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yalnız bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman Kolektif House’a başvurarak şahsınız ile ilgili;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan Bookinton’a iletebilirsiniz.